You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Všeobecné obchodní podmínky

Svým klientům vždy poskytuji služby té nejvyšší kvality. Pro zjednodušení spolupráce platí pro vešekeré zakázky, sjednané jakoukoliv formou, následující obchodní podmínky, není-li předem písemně sjednáno jinak.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Má hodinová taxa určená na Homepage v sekci CENOVÁ NABÍDKA v sekci 'HODINA PRÁCE - Individuální úpravy' platí i pro všechny ostatní služby, které nabízím. Těmi jsou například školení, mimoškolní vzdělávání, poskytování a vyhledávání informací, online poradenství a jiné.
 2. Veškeré školení, kurzy a předávání informací je platné k datu a času předání. To znamená, že pokud se po předání informací daná skutečnost změní, nejsem povinnen o dané změně informovat zákazníka a ani pořádat náhradní školení.
 3. Nejsem odpovědný za správnost pochopení předaných informací. Pokud si zákazník předané informace vynaloží mylně, nebo jim zcela neporozumí a neobjedná si další doplňující školení, nebo se nedoptá na další informace v rámci původního školení, tak nejsem zodpovědný za jakékoliv újmy.
 4. Nenesu jakoukoliv zodpovědnost za špatné zacházení s informacemi ze strany objednatele, jakožto ani za budoucí poruchy v dodaném softwaru vzniklé například, ale ne výlučně aktualizací hardware, změnou hardware, aktualizací ostatních částí software, nebo manipulací se softwarem nesprávným, nebo nezamýšleným způsobem. Taktéž nenesu zodpovědnost za software v případě, že jej bude zákazník sám modifikovat.
 5. Pracuji pouze na dálku. Pokud odběratel potřebuje, abych k někam jel (například podstata školení ve firmě), nebo to práce přímo vyžaduje, je tato cesta zpoplatněna částkou 10Kč za každý ujetý kilometr podle Google maps a započítány jsou oba směry jízdy plus čas strávený na cestě, který bude zpoplatněn hodinovou sazbou podle bodu 'I' těchto podmínek.
 6. Pracuji i o víkendech a státních svátcích. Tedy objednávky, které budou přijaty a plněny během této doby, budou mít přirážku 50% z ceny objednávky. Tato přirážka se vztahuje pouze na čas strávený prací o víkendech/svátcích. Pokud bude pouze část práce odvedena v tuto dobu, bude také přirážka platit pouze na právi odvedenou v tuto dobu.
 7. Poskytuji taktéž urgentní služby. Tyto služby jsou zpoplatněny přirážkou 50% k ZÁKLADNÍ ceně objednávky.
 8. Já jakožto zhotovitel jsem oprávněn prominout přirážky na základě předem stanovené písemné dohody, podepsané oběma smluvními stranami.
 9. Aktuální cena mých služeb se může lišit od bodu 'I' pro každého zákazníka na základě aktuální vytíženosti, nebo objemu objednané práce. V takovémto případě je nová cena sjednaná písemně a to konkrétně dohodou s podpisy, nebo E-mailem.
 10. Stanovená cena a datum odevdání/výkonu sjednané práce je variabilní a může se lišit na základě upřesnění objednávky ze strany objednatele, nebo pokud objednatel dodá neúplné, či zkreslené podklady, nebo je nedodá, či nedodá včas.
 11. Já jakožto zhotovitel jsem oprávněn kdykoliv jednostranně ukončit spolupráci s objednatelem na základě opakovaného nedodání či změny podkladů, nebo při prodlení dodání části či úplných podkladů. Dále pak při prodlení s úhradou jakékoliv faktury a to bez nároků objednatele na jakoukoliv kompenzaci za nedokončenou práci.
 12. V případě, předčasného ukončení spolupráce jakoukoliv formou je objednatel povinnen uhradit již provedenou práci nehledě na to, jestli ji stále nepřevzal, nebo převzít nechce a to podle splatnosti na vystavené faktuře. V případě prodlení takovéto platby bude účtován zákonný úrok z prodlení.
 13. Úhradou faktury objednatel přejímá dílo bez výhrad.
 14. Veškeré dokumenty/zprávy mnou zaslány se považují za přijaté po 14 dnech od odeslání.
 15. V případě ukončení spolupráce jakýmkoliv způsobem jsem oprávněn uchovávat testovací verze aplikací a zdrojové kódy maximálně po dobu 6 měsíců. V případě, že odběratel přijde o aplikaci po této době, bere na vědomí, že nebudu schopen poskytnout zálohu zdrojových kódů, databází, ani dalších věcí.
 16. Pokud odběratel chce, nebo potřebuje, aby jsem zdrojové kódy uchovával déle, musí si u mě objednat takovou službu, která toto umožňuje a to buď 'měsíční paušál', nebo kompletní správu webu ve formě hostingu.
 17. Veškeré poplatky za služby třetích stran související s vývojem/provozem aplikací, jako jsou například, ale ne výlučně různá API, Hostingové služby, Grafické práce a jiné. Je odběratel povinnen uhradit na vlastní náklady. Za zprostředkování takovýchto služeb může, ale nemusí být účtován poplatek ve výši 5000Kč za každé jednotlivé zprostředkování splatný dle data faktury vystavené po zprostředkování služby.
 18. Pracuji pouze jako Freelancer. Nabídky práce v rámci pracovního poměru nebudou brány v potaz. Taktéž odmítám jakékoliv spolupráce formou tzv. 'Švarc systému'. Jakákoliv taková nabídka bude nahlášena na patřičné úřady.
 19. Já jakožto zhotovitel jsem oprávněn NEpožadovat za jakoukoliv službu, kterou provedu, finanční kompenzaci. Tato možnost není výlučná na konkrétní odběratele, ale taktéž není právem odběratele.
 20. Veškerá komunikace mezi mnou a odběratelem se automaticky považuje za veřejnou, pokdud není předem domluveno jinak a to pouze v těch částech konverzace, která není obecně uznávaná za citlivá data, nebo soukromá data, jako jsou například hesla, náboženská přesvědčení, know-how, nebo jiných obdobných citlivých údajů.
 21. Počátkem spolupráce, kterou se rozumí zahájení komunikace se zavazuje odběratel umožnit mi ověření jím poskytnutých údajů, výroků a dat u věrohodných subjektů, jimiž se rozumí například, ne však výhradně rodinní příslušníci, známí, úřady, či ostatní firemní zaměstnanci.
 22. Cílené podání lživých, nepravdivých, či zavádějících informací je bráno jako hrubé porušení spolupráce a může být pokutováno částkou 50 000Kč, slovy padesáttisíc korun českých.
 23. Začátkem spolupráce, kterou se rozumí i jakákoliv písemná konverzace s mojí osobou souhlasí odběratel se všemi body těchto VOP, které jsou vždy zveřejněny v celém svém znění na webové adrese https://tondajehlar.cz/vop
 24. Tyto podmínky jsou platné od jejich zveřejnění dne 15.09.2022 a to až do jejich odvolání, nebo nahrazení novou verzí.